revista
WOMEN AND POLITICS IN IRAN / AFSHAR, Haleh .- London: Frank Cass ; EADI , 2000 .- 1vol; 17pp; 22cms .- ISSN 0957-8811.-
Signatura: EUROPEAN JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH, The, Nº1 (2000) 188pp-205pp ( revista )