revista
CRITICAL HOLISM AND THE TAO OF DEVELOPMENT / NEDERVEEN PIETERSE, Jan .- London: Frank Cass ; EADI , 1999 .- 1vol; 25pp; 22cms .- ISSN 0957-8811.-
Signatura: EUROPEAN JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH, The, Nº1 (1999) 75pp-100pp ( revista )